ตารางสอนกลุ่มเทคโนโลยี

ตารางสอนครูกลุ่มเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

นายภาณุพันธ์ ภาคาผลครูดาวน์โหลด
นางรัตนา ทิพย์วังเมฆดาวน์โหลด
นางประกายแก้ว เสียงหวานดาวน์โหลด
นายจตรนต์ สายอุตดาวน์โหลด
นางสาวปวีณา แนววงศ์ดาวน์โหลด
นายรพีพงศ์ ปภิณวชิระบูรณ์ดาวน์โหลด
นางนวลพรรณ คมขำดาวน์โหลด
นายกณิกนันต์ ดอกบัวดาวน์โหลด
นายอภิชัย แสนใหญ่ดาวน์โหลด
นายวรเทพ  วันกาลดาวน์โหลด
นายชูวิทย์ เสียงหวานดาวน์โหลด


©2020 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่. เลขที่ 1 ถนนคุ้มเดิม ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000