ตารางสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ตารางสอนครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

นางสมพิศ อุทธิยาดาวน์โหลด
นางสาวทิพวรรณ ศรีใจวงศ์ดาวน์โหลด
นายอรุณ ขาวล้วนดาวน์โหลด
นางจุฬารัตน์ ด่านผาทองดาวน์โหลด
นายสุริยา ระย้าแก้วดาวน์โหลด
นางจิราภรณ์ อริยะวงศ์ทองดาวน์โหลด
นางประภัสสร อภิชัยวิศรุตกุลดาวน์โหลด
นายกฤตภาส ธนไกรโกศลดาวน์โหลด
นางคัทลียา กันกาดาวน์โหลด
นายสุนทร เอี่ยมวิจารณ์ดาวน์โหลด
นางกันยา แก้วเจริญดาวน์โหลด
นางจุรีรัตน์ คลี่ใบดาวน์โหลด
นางสาวธัญสิริ กาสนุกดาวน์โหลด
นางสุทธีรา นัยติ๊บดาวน์โหลด
นายยุรนันท์ สถานป่าดาวน์โหลด
นางสาวขวัญศิริ ไทยเก่งดาวน์โหลด
นายทศพร วรรณาดาวน์โหลด
นายจีรนล คนเที่ยงดาวน์โหลด
นายสุเนตร ทะก๋าดาวน์โหลด
นางลลิตตา สุปินะดาวน์โหลด

©2020 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่. เลขที่ 1 ถนนคุ้มเดิม ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000