ตารางสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ตารางสอนครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

นายสมชาย อินตาดาวน์โหลด
นางสุรีย์ แสนเพ็ชร์ดาวน์โหลด
นางสดศรี แสงแก้วดาวน์โหลด
นางสายสุนี เนตรทิพย์ดาวน์โหลด
นางสาวฐิติกาญจน์ กาศลังกาดาวน์โหลด
นางวาสนา แสงสร้อยดาวน์โหลด
นายปิยพัทธ์ รุจนพิสุทธ์ดาวน์โหลด
นางนันท์มนัส ปิยรัตน์เจริญดาวน์โหลด
นางสาวสุพัตรา แก้วสีทองดาวน์โหลด
นางสาววรารัตน์ จดจำดาวน์โหลด
นางสาววชิราภา เพ็ชรหาญดาวน์โหลด
นางสุประวีณ์ ดอกบัวดาวน์โหลด
นางสาวกาญจนา ไชยชนะดาวน์โหลด
นายอลงกรณ์ เอกตะดาวน์โหลด
นางสาวฐานิดา พรหมวัชรานนท์ดาวน์โหลด
นางฐิติมา ศรีจันทร์ดาวน์โหลด
นางทิพวรรณ ภาคาผลดาวน์โหลด
นางสาวณิชชาวีณ์ หมู่ธรรมไชยดาวน์โหลด
นางสาวกมลกานต์ ศรีธิดาวน์โหลด
นางสาวศุภิสรา จันทร์เพ็งดาวน์โหลด
นางสาวสุกัญญาภัค สมปานดาวน์โหลด
นายวรคุณ ทองอิ่นดาวน์โหลด
ว่าที่ร้อยตรีบุญญบุตร ฐาปะนาดาวน์โหลด

©2020 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่. เลขที่ 1 ถนนคุ้มเดิม ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000