ตารางสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ตารางสอนครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

นางธาริณี ระย้าแก้วดาวน์โหลด
นางสุนทรี จันทร์คำดาวน์โหลด
นางอรวรรณ ป่าธนูดาวน์โหลด
นางพรพิมล ฮวดหินดาวน์โหลด
นางพัชนี อุปนันไชยดาวน์โหลด
นางสาวอมรรัตน์ ซำเจริญดาวน์โหลด
นางวราภรณ์ กาศมณีดาวน์โหลด
นางนิรมัย รักวิชาดาวน์โหลด
นางสุณิชญา กันทากาศดาวน์โหลด
นางเพ็ญศรี ธิมาดาวน์โหลด
นางทับทิม กาทองทุ่งดาวน์โหลด
นางขวัญฤทัย จันทร์สุขดาวน์โหลด
นางวาณี สุทธกุลดาวน์โหลด
นางสาวกนกภรณ์ ธรรมไชยางกูรดาวน์โหลด
นางสาวขวัญดาว ใจงามดาวน์โหลด
นางสาวสนธยา กาศสมบูรณ์ดาวน์โหลด
นางแอนนา วัชรเกตุดาวน์โหลด
นายวิทวัส วรรณสุคนธ์ดาวน์โหลด
นางสาวประภาพรรณ จันตาดาวน์โหลด
นางสาวณัฐพร แสนอินทร์ดาวน์โหลด
นางกัญญารัตน์ สุมนะดาวน์โหลด
นางสาวจุฑามาศ กันวงค์ดาวน์โหลด
นางสาวชรัญญา พานิชดาวน์โหลด
นายวชิรวิทย์ เสมอใจดาวน์โหลด
นางสาวพอหทัย พิพัฒนชัยภูมิดาวน์โหลด
นางสาวพรณิชา พรหมเสนาดาวน์โหลด
นางสาววรางค์ภัทร ต้นศิริดาวน์โหลด
นายธนาศักดิ์ กองโกยดาวน์โหลด


©2020 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่. เลขที่ 1 ถนนคุ้มเดิม ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000