ตารางสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

ตารางสอนครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

นางเบญจพร จะเฮิงดาวน์โหลด
นางณัฐชานันท์ ฉัตรเกียรติคุณดาวน์โหลด
นายฐากูร ธนานุศักดิ์ดาวน์โหลด
นางสาวจงพิศ กาศสกุลดาวน์โหลด
นายสนอง ธนะภาษีดาวน์โหลด
นายศักดิ์นิพล คลี่ใบดาวน์โหลด


©2020 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่. เลขที่ 1 ถนนคุ้มเดิม ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000