ตารางสอนกลุ่มวิชาแนะแนว

ตารางสอนครูกลุ่มวิชาแนะแนว ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

นางกาญจนา บัวคำดาวน์โหลด
นางจันทนา วังกาษรดาวน์โหลด
นายชั้น มั่นเหมาะดาวน์โหลด
ว่าที่ร้อยเอกณภัทร ธุรกิจดาวน์โหลด
นางสาวชญาภัทร ดีพรมกุลดาวน์โหลด

©2020 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่. เลขที่ 1 ถนนคุ้มเดิม ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000