ตารางสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ตารางสอนครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

นายไสว หนูแก้วดาวน์โหลด
นายชำนาญ แสงแก้วดาวน์โหลด
นางฉัตรปภา ศรีถาวรดาวน์โหลด
นางสาวอรัญญา หมื่นโฮ้งดาวน์โหลด
นางจุไรรัตน์ สุรินทร์เลิศดาวน์โหลด
นางสาวจีระพรรณ คำวังจันทร์ดาวน์โหลด
นายพิภพ จันทร์คำดาวน์โหลด
นายวรพงศ์ โพธิรังสิยากรดาวน์โหลด

©2020 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่. เลขที่ 1 ถนนคุ้มเดิม ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000