ตารางสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ตารางสอนครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

นายสุรีชัย ศาสตร์นอกดาวน์โหลด
นายธนู แสนเพ็ชร์ดาวน์โหลด
นายประสาทพร เสนาสุทธิพรดาวน์โหลด
นางรัชนีวรรณ เกิดสวัสดิ์ดาวน์โหลด
นางสาวศศิลดา มูลเมืองดาวน์โหลด
นางสาวสุญาณี เย็นใจดาวน์โหลด
นางสาวเหมวรรณ ตันพรมดาวน์โหลด
นายวัชชพันธ์ บุญณลัยดาวน์โหลด
นายสืบพงศ์ หลงเวชดาวน์โหลด

©2020 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่. เลขที่ 1 ถนนคุ้มเดิม ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000