บุคลากรกลุ่มเทคโนโลยี

1729

นายภาณุพันธ์ ภาคาผล
ครูชำนาญการ (คศ.2)
ค.บ./วท.ม.

หัวหน้ากลุ่มวิชาเทคโนโลยี

csbombae@nareerat.ac.th

1727 

นายกณิกนันต์ ดอกบัว
ครูชำนาญการ (คศ.2)
กศ.บ.

รองหัวหน้ากลุ่มวิชาเทคโนโลยี

kaniknan@nareerat.ac.th

1713

นางรัตนา ทิพย์วังเมฆ
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
ค.บ.

ครูผู้สอนคอมพิวเตอร์

rattana@nareerat.ac.th

1726 

นางประกายแก้ว เสียงหวาน
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
ค.บ.

ครูผู้สอนคอมพิวเตอร์

prakaykaew@nareerat.ac.th

 1732

นายจตรนต์ สายอุต
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
ค.บ./ค.ม.

ครูผู้สอนคอมพิวเตอร์

chataron_s@nareerat.ac.th

 1714

นางสาวปวีณา แนววงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
กศ.ม.

ครูผู้สอนคอมพิวเตอร์

paweena@nareerat.ac.th

1708

นางนวลพรรณ คมขำ
ครูชำนาญการ (คศ.2)
กศ.ม.

ครูผู้สอนคอมพิวเตอร์

nualphan@nareerat.ac.th

1725

นายอภิชัย แสนใหญ่
ครูชำนาญการ (คศ.2)
ค.บ.

ครูผู้สอนคอมพิวเตอร์

apichai@nareerat.ac.th

1733 

นายวรเทพ วันกาล
ครู (คศ.1)
วศ.บ.

ครูผู้สอนคอมพิวเตอร์

worathape@nareerat.ac.th

ติดต่อโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่