ตามประกาศโรงเรียนนารีรัตน์ เรื่องแนวปฏิบัติการรับย้ายนักเรียนระหว่างปีการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3, 5 และ 6 บัดนี้คณะกรรมการรับย้ายนักเรียนเข้าเรียนระหว่างปีการศึกษาได้พิจารณาหลักฐานและคุณสมบัติของนักเรียนที่สมัครเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังต่อไปนี้

ติดต่อโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่