เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 ณ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ได้ร่วมงานประเพณีกิ๋นสลากหลวงจังหวัดแพร่ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา รักษาประเพณีวัฒนธรรมไทยให้คง

ติดต่อโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่