วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 นางเฟื่องฟ้า คำตัน รองผู้อำนวยการโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ และคณะครูกลุ่มบริหารวิชาการ เข้าร่วมนำเสนอผลงาน “PADEE Model” รูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาของโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ในงานเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนนวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษา โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) จัดโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ โดยมีหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดแพร่ เข้าร่วมการประชุม พร้อมทั้งจัดแสดงนิทรรศการผลงานนวัตกรรมทางการศึกษา ณ โรงแรมแม่ยมพาเลส อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
ที่มา : งานพัฒนาสื่อ วิจัย และนวัตกรรม

ติดต่อโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่