ตามประกาศโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม ขนมหวาน และอาหารว่าง ศูนย์อาหารและโภชนการโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ประจำปีการศึกษา 2566 บัดนี้ โรงเรียนได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร ศูนย์อาหารและโภชนการโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ เรียงตามลำดับคะแนนดังนี้

ติดต่อโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่