ตามที่โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 ประเภทนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ในวันที่ 15 มีนาคม 2566 เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น จึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนโดยเรียงตามคะแนน จำนวน 30 คน ดังบัญชีรายชื่อดังนี้ และให้รายงานตัวผ่านระบบออนไลน์ในวันที่ 16 มีนาคม 2566 ผ่านทาง https://admission.nareerat.ac.th

ติดต่อโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่