ให้ผู้ที่มีรายชื่อตามบัญชีรายชื่อนักเรียนที่เรียกรายงานตัวเพิ่มเติมนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิม ดังประกาศแนบท้ายให้มารายงานตัวในวันที่ 14 มีนาคม 2566 ณ ห้องวิชาการ อาคาร 5 ชั้น 2 เวลา 08.30 – 16.30 น. หากไม่รายงานตัวตามวัน เวลา ที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์

ติดต่อโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่