ตามประกาศโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ เรื่องการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ทางโรงเรียนได้พิจารณาคัดเลือกนักเรียนที่มีศักยภาพเหมาะสม จำนวน 375 คน ดังบัญชีรายชื่อต่อไปนี้

ติดต่อโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่