โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ดำเนินการรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตามโครงการห้องเรียนพิเศษ รายละเอียดดังนี้

ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
หนังสือรับรองผลการเรียน (หลักฐานการสมัครห้องเรียนพิเศษ ม.1)

ติดต่อโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่