เพื่อให้การรับนักเรียนประเภทนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ที่มีศักยภาพเหมาะสมเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ให้สอดคล้องกับนโยบายและแนวทาวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน

รายละเอียดประกาศเพิ่มเติม

ติดต่อโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่