โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสรา้งในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 2,250,000.00 บาท รายละเอียดดังนี้

ติดต่อโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่