โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนมีประสิทธิภาพ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ได้กำหนดมาตรการและรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ดังรายละเอียดดังนี้

ประกาศ เรื่องตารางการมาเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ติดต่อโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่