การปฐมนิเทศนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2565
สิ่งที่นักเรียนต้องปฏิบัติ ได้แก่

  1. นักเรียนแต่งกายชุดนักเรียน
  2. เตรียมอาหารกลางวันสำหรับตนเองมารับประทานในโรงเรียน
  3. ผลตรวจ ATK ต้องนำมายื่น ณ จุดลงทะเบียน
    (ดาวน์โหลดผลการตรวจATKจากเว็บไซต์โรงเรียน)
  4. เตรียมอุปกรณ์เครื่องเขียนมาในวันปฐมนิเทศ

ใบรับรองผลตรวจหาเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
กำหนดการปฐมนิเทศนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ติดต่อโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่