ตามที่โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ได้ประกาศการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยกำหนดมาตรการและรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็นแบบผสมผสาน นั้น

     โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ไม่มีนโยบายให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ทุกคน ตรวจคัดกรองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยวิธี Antigen Test Kit (ATK) หรือ RT-PCR ก่อนการมาเรียนที่โรงเรียน

ติดต่อโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่