การรับนักเรียนรอบทั่วไป
ประจำปีการศึกษา 2565

เอกสารหลักฐานการมอบตัว นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4

หลักฐานประกอบการสมัคร นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

1. รูปถ่ายชุดนักเรียน
2. สำเนาหลักฐานการจบการศึกษาระดับชั้น ป.6 หรือเทียบเท่า หรือ ใบรับรอง ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
3. สำเนาทะเบียนบ้าน นักเรียน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน บิดา มารดา (กรณีอาศัยอยู่กับบิดา มารดา) หรือผู้ปกครอง (กรณีอาศัยอยู่กับผู้ปกครอง)
5. สำเนาทะเบียนบ้าน เจ้าบ้าน ผู้ปกครอง ที่นักเรียนอาศัยอยู่จริงมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี (เฉพาะนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ)
6. หนังสือรับรองการอยู่อาศัยจริงของเจ้าของบ้านหรือเจ้าบ้าน พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (เฉพาะนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ) ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
7. แผนผังบ้านของนักเรียน (เฉพาะนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ) ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
8. หนังสือรับรองนักเรียนความสามารถพิเศษด้านวิชาการ ม.1 (เฉพาะนักเรียนความสามารถพิเศษด้านวิชาการ) ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
9. สำเนาเกียรติบัตรรางวัล (เฉพาะนักเรียนความสามารถพิเศษ)
10. สำเนาเอกสารอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ใบหย่า หรือหนังสือรับรองบุตรบุญธรรมฯ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

1. รูปถ่ายชุดนักเรียน
2. สำเนาหลักฐานการจบการศึกษาระดับชั้น ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ใบรับรอง ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
3. สำเนาทะเบียนบ้าน นักเรียน
4. หนังสือรับรองความประพฤติจากโรงเรียนเดิม
5. สำเนาเกียรติบัตรรางวัล (เฉพาะนักเรียนความสามารถพิเศษ)
6. สำเนาเอกสารอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ใบหย่า หรือหนังสือรับรองบุตรบุญธรรมฯ

การรับนักเรียน ประเภท โครงการห้องเรียนพิเศษ
ประจำปีการศึกษา 2565

ติดต่อโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่