ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ไม่สามารถดำเนินการจัดกิจกรรม/การเรียนการสอน ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2564 จึงมีมติคืนเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 และปรับลดการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ให้แก่นักเรียน

ประกาศ การคืนเงินและปรับลดการเก็บเงินบำรุงการศึกษา

ติดต่อโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่