ด้วยโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ มีความจำเป็นต้องงดการจัดกิจกรรมกรีฑาสี ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 24 ธันวาคม 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังแพร่ระบาดต่อเนื่อง ประกอบกับผลการสำรวจความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ พบว่า ร้อยละ 84 มีความเห็นว่าไม่ควรจัดกิจกรรมกรีฑาสี ปีการศึกษา 2564 รายละเอียดดังนี้

ติดต่อโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่