ด้วยโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ได้ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดและความปลอดภัยของนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่จึงประกาศปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ดังรายละเอียดดังนี้