ด้วยโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ในวันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนมีประสิทธิภาพภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ได้กำหนดมาตรการและรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ดังรายละเอียดดังนี้

ประกาศแผนการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ตารางแนบท้ายประกาศแผนการเปิดภาคเรียน