โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกชพร แผ่นทอง นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับรางวัลชมเชยการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2563

ติดต่อโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่