ตามที่โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ปีการศึกษา 2564 นั้น ทางโรงเรียนดำเนินการคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกดังนี้

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

©2020 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่. เลขที่ 1 ถนนคุ้มเดิม ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000