จากการรายงานสถานการณ์จากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังพบผู้ติดเชื้อในจังหวัดแพร่อย่างต่อเนื่อง โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ จึงได้ขยายระยะเวลาในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Online) โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 13 – 30 กรกฎาคม 2564 นั้น เพื่อเป็นการลดความตึงเครียดในการเรียนการสอนของนักเรียน ดังนั้นทางโรงเรียนได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ให้นักเรียนทุกคนทราบ ดังรายละเอียดนี้

ประกาศแนวทางปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์

แชร์เนื้อหานี้
ติดต่อโรงเรียนนารีรัตน์ฯ