ตามที่โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่แจ้งให้นักเรียนโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ หยุดเรียน On-site แบบสลับวันมาเรียน ตั้งแต่วันที่ 18 – 30 มิถุนายน 2564 เพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และได้ปรับมาเป็นวิธีการสอนแบบออนไลน์ (Online) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของจังหวัดแพร่ยังมีการตรวจพบผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง ตามที่มติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 22/2564 มีคำสั่งให้สถานศึกษาทุกแห่งในจังหวัดแพร่ งดการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ On-site ที่โรงเรียน ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน ถึงวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 นั้น เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ จึงขอขยายเวลาในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Online) ให้นักเรียนทุกระดับชั้นออกไปโดยไม่มีกำหนด รายละเอียดดังนี้

ประกาศเรื่องขยายระยะเวลาในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ (Online)

แชร์เนื้อหานี้
ติดต่อโรงเรียนนารีรัตน์ฯ