ในโอกาสที่โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ก่อตั้งครบ 100 ปี ในวันที่ 15 มิถุนายน 2564 มติที่ประชุมสมาคมศิษย์เก่านารีรัตน์ จึงได้คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ เพื่อรับรางวัล “เพชรน้ำหนึ่ง” ในโอกาสครบรอบ “100 ปี นารีรัตน์” ดังรายชื่อต่อไปนี้

ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติรางวัล “เพชรน้ำหนึ่ง”

ติดต่อโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่