สืบเนื่องจากวันที่ 17 มิถุนายน 2564 ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ได้แจ้งข่าวพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในพื้นที่ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ รายละเอียดดังนี้

ประกาศเรื่องงดการเรียนการสอนรูปแบบการมาเรียนที่โรงเรียน On-Site

©2020 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่. เลขที่ 1 ถนนคุ้มเดิม ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000