ตามประกาศโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ประเภทนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ นั้น ซึ่งทางโรงเรียนได้ดำเนินการสอบคัดเลือกแนวการเรียนของนักเรียน เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2564 เป็นที่เสร็จสิ้น จึงประกาศเรียงตามผลการสอบ ดังบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้
     ให้นักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อรายงานตัวและมอบตัวใันวันที่ 30 พฤษภาคม 2564 หากไม่ไปรายงานตัวและมอบตัวตามวัน เวลา สถานที่ ที่กำหนดในประกาศ จะถือว่าสละสิทธิ์

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ม.4 (นักเรียนเดิม)

ติดต่อโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่