ตามประกาศโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ประเภทนักเรียนทั่วไป นั้น ซึ่งทางโรงเรียนได้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2564 เป็นที่เสร็จสิ้น จึงประกาศเรียงตามผลการสอบ ดังบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้
     ให้นักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อรายงานตัวและมอบตัวใันวันที่ 30 พฤษภาคม 2564 หากไม่ไปรายงานตัวและมอบตัวตามวัน เวลา สถานที่ ที่กำหนดในประกาศ จะถือว่าสละสิทธิ์

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ม.4 ประเภทความสามารถพิเศษ
รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ม.4 ประเภทนักเรียนทั่วไป

ติดต่อโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่