โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ขอแสดงความยินดีกับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุด

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 นักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุด

©2020 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่. เลขที่ 1 ถนนคุ้มเดิม ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000