ตามที่โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ดำเนินการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 นั้น บัดนี้คณะกรรมการตรวจคุณสมบัติได้พิจารณาหลักฐานและคุณสมบัติของนักเรียนเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบดังนี้

ประกาศเลื่อนการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้น ม.1 และ ม.4
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทนอกเขตพื้นที่บริการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทความสามารถพิเศษ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทนักเรียนทั่วไป
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทความสามารถพิเศษ

©2020 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่. เลขที่ 1 ถนนคุ้มเดิม ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000