มัธยมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 29 พฤษภาคม 2564
มัธยมศึกษาปีที่ 4 วันที่ 30 พฤษภาคม 2564

โปรดเตรียมเอกสารฉบับจริงพร้อมสำเนา (อย่างละ 1 ชุด)

 1. ใบมอบตัวนักเรียนโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ปีการศึกษา 2564 (หน้า 1-6) ดาวน์โหลด
 2. ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ฉบับจริงพร้อมสำเนา
  **ยกเว้น นักเรียน ม.4 โควตาเดิม ไม่ต้องมี ปพ.1**
 3. ทะเบียนบ้านนักเรียนและบัตรประชาชนนักเรียน ฉบับจริงพร้อมสำเนา
 4. ทะเบียนบ้านบิดาและบัตรประชาชนบิดาผู้ให้กำเนิด ฉบับจริงพร้อมสำเนา
 5. ทะเบียนบ้านมารดาและบัตรประชาชนมารดาผู้ให้กำเนิด ฉบับจริงพร้อมสำเนา
 6. สูติบัตรของนักเรียน ฉบับจริงพร้อมสำเนา
 7. ทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนผู้ปกครองนักเรียน ฉบับจริงพร้อมสำเนา
 8. อื่นๆ ที่จำเป็น เช่น เอกสารการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล ใบสำคัญหย่า ใบมรณบัตร ใบรับรองการเป็นบุตรบุญธรรม ฉบับจริงพร้อมสำเนา
  *(คำอธิบายเพิ่มเติม : กรณีนักเรียนไม่ได้อาศัยอยู่กับบิดาหรือมารดา ให้มีเอกสารข้อ 7 โดยผู้ปกครองหมายถึงบุคคลที่นักเรียนอาศัยอยู่ด้วย)
 9. แบบเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC ดาวน์โหลด
  หลักฐานประกอบ DMC
  – สำเนาสูติบัตรของนักเรียน
  – สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน
  – สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน

สอบถามเพิ่มเติมงานทะเบียน โทร.086-4210031

ติดต่อโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่