เพื่อให้สอดคล้องกับกฏหมาย ระเบียบ มาตรฐานการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษา จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่กำหนดมาตรการและเเนวปฏิบัติให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้ที่มาติดต่อราชการในโรงเรยีนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ดังนี้

ประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

©2020 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่. เลขที่ 1 ถนนคุ้มเดิม ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000