ตามประกาศโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ เรื่องการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ประเภทโครงการห้องเรียนพิเศษฯ นั้น ทางโรงเรียนดำเนินการให้รายงานตัวเป็นที่เรียบร้อย เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา และมีผู้สละสิทธิ์ จึงเรียกรายงานตัวจากบัญชีสำรองโดยเรียงตามคะแนน ดังบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ พร้อมทั้งให้รายงานตัวในวันที่ 16 เมษายน 2564 ทางระบบออนไลน์ เวลา 08.30 – 16.30 หากไม่รายงานตัวตามวัน เวลา ที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์

ประกาศเรียกรายงานตัวเพิ่มเติมกรณีนักเรียนสละสิทธิ์ ม.4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (SMTE)

ติดต่อโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่