ตามประกาศโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ เรื่องการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ประเภทโครงการห้องเรียนพิเศษฯ นั้น ทางโรงเรียนดำเนินการสอบคัดเลือกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อโดยเรียงตามคะแนน ดังบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ พร้อมทั้งให้รายงานตัวในวันที่ 8 เมษายน 2564 ทางระบบออนไลน์ เวลา 08.30 – 16.30 หากไม่รายงานตัวตามวัน เวลา ที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (EP)
รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (EP) (บัญชีสำรอง)
รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ (SMTE)
รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ฯ (SMTE) (บัญชีสำรอง)

©2020 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่. เลขที่ 1 ถนนคุ้มเดิม ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000