ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งเลื่อนการสอบคัดเลือก การจับฉลาก การประกาศผล การรายงานตัวและการมอบตัว ตามปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 (ฉบับใหม่) ปรับตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และแนวปฏิบัติการรับสมัครนักเรียนนั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแนวปฏิบัติดังรายละเอียดดังนี้

ประกาศการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564

©2020 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่. เลขที่ 1 ถนนคุ้มเดิม ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000