ตามที่โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ดำเนินการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษฯ ประจำปีการศึกษา 2564 นั้น บัดนี้ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบดังนี้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ ม.1 (EP)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ ม.1 (SMTE)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ ม.4 (SMTE)

©2020 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่. เลขที่ 1 ถนนคุ้มเดิม ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000