ตามที่โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ประกาศให้ผู้ประกอบการด้านประกันภัยอุบัติเหตุนักเรียนที่สนใจ ยื่นเสนอข้อมูล เงื่อนไขการประกันภัยอุบัติเหตุนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 นั้น คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังเอกสาร

ประกาศผลการพิจารณาบริษัทประกันภัยฯ

©2020 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่. เลขที่ 1 ถนนคุ้มเดิม ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000