ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี  โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ จะจัดสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ เพื่อชิงทุนการศึกษา และพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ทักษะทางวิชาการไปใช้ในชีวิตประจำวัน และสามารถแสดงออกตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจ

รางวัลการแข่งขันรับรางวัลเป็นรายวิชา

  • รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษา 1,500 บาท 1 รางวัล พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษา 1,000 บาท 1 รางวัล พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษา 700 บาท 1 รางวัล พร้อมเกียรติบัตร
  • นักเรียนคะแนนยอดเยี่ยม 10 อันดับแรก ได้รับเกียรติบัตร
  • นักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุดของแต่ละอ าเภอ ได้รับเกียรติบัตร
  • และนักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุดของแต่ละระดับชั้น ได้รับเกียรติบัตร

ประกาศผลการสอบแข่งขัน

วิชาคณิตศาสตร์
วิชาวิทยาศาสตร์
วิชาภาษาอังกฤษ

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบ

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบแข่งขันทักษะ

การรับสมัครแข่งขัน

ระเบียบการสอบแข่งขัน
ใบสมัครการสอบแข่งขัน

©2020 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่. เลขที่ 1 ถนนคุ้มเดิม ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000