เพื่อให้การจัดการแข่งขันกรีฑาสี ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงประกาศนโยบาย หลักการ และรูปแบบการจัดการแข่งขันกรีฑาสี โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ประจำปี 2563 ดังนี้

ประกาศนโยบาย หลักการ และรูปแบบการจัดการแข่งขันกรีฑาสี

©2020 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่. เลขที่ 1 ถนนคุ้มเดิม ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000