ตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ เนื่องจากคณะกรรมการชุดเดิมหมดวาระ รายละเอียดดังนี้

ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

©2020 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่. เลขที่ 1 ถนนคุ้มเดิม ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000