โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 318ล./55-ข (ในเขตแผ่นดินไหว) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดดังนี้

ประกาศประกวดราคาจ้าง
เอกสารประกวดราคาจ้าง
แบบ บก.01
ร่าง TOR

ติดต่อโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่