ตามที่โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ได้ดำเนินการให้นักเรียนมายื่นความประสงค์การขอเปลี่ยนแนวการเรียนของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 นั้น ทางโรงเรียนได้พิจารณาเสร็จสิ้นแล้ว รายละเอียดตามเอกสารดังนี้

ประกาศผลการพิจารณาเรื่องการขอเปลี่ยนแนวการเรียนของนักเรียน ม.4

©2020 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่. เลขที่ 1 ถนนคุ้มเดิม ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000