ตามที่โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ได้ดำเนินการให้นักเรียนมารายงานตัวและมอบตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์ในการเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีรที่ 4 ปีการศึกษา 2563 นั้น บัดนี้ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ได้ดำเนินการจัดห้องเรียนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ดังเอกสารแนบ

ประกาศการจัดห้องเรียนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

©2020 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่. เลขที่ 1 ถนนคุ้มเดิม ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000